Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > Najemna stanovanja > Predstavitev

o_podjetju.pngNajemna stanovanja za upokojence in ostale starejše

Namenska najemna stanovanja so namenjena reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev in ostalih starejših. Nepremičninski sklad je lastnik 2.754 namenskih najemnih stanovanj. Stanovanja so v 116 krajih in 555 stanovanjskih ter stanovanjsko-poslovnih objektih po vsej Sloveniji (stanje na dan 01. 01. 2024). V strukturi stanovanj prevladujejo garsonjere in enosobna stanovanja, povprečna površina stanovanja je 37 m2.

Poleg namenskih najemnih stanovanj ima Nepremičninski sklad v lasti oskrbovana najemna stanovanja: tukaj.

 

Najemnina in stroški

Najemnina za namenska najemna stanovanja se v skladu s členom 115/2 Stanovanjskega zakona oblikuje prosto. V izhodišču je bila najemnina oblikovana na podlagi neprofitnih najemnin. 

1.4.2024 so se najemnine za namenska najemna stanovanja, ki so izračunane na podlagi metodologije za izračun neprofitnih najemnin, povišale zaradi nove vrednosti točke - Stanovanjski zakon (SZ-1), 44. člen, ki sedaj znaša 3,65 (do 31.3.2024 je vrednost točke znašala 3,5). Za ostale nepremičnine se je najemnina povišala za 4,2 % (stopnja inflacije v letu 2023).

V najemnini niso zajeti stroški, ki jih bodo po dejanski porabi zaračunavali dobavitelji in izvajalci za porabljeno energijo, vodo, telefon, RTV-prispevek, skupni obratovalni in ostali stroški.

Pogoji najema in čas trajanja najemne pogodbe

  • status upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma nad 65 let,
  • primerno zdravstveno stanje - sposobnost samostojnega bivanja in
  • sposobnost plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem.

Stanovanja se oddajajo v skladu s Pravili za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem. Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas. 

Pravila za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem

Kriteriji in merila   

Izjava o obstoju zunajzakonske skupnosti    

Najemnik je dolžan pred sklenitvijo najemne pogodbe skleniti pogodbo o plačilu akontacije za ureditev stanovanja ob izselitvi. Akontacija znaša 30,67 EUR/m2 in je namenjena za ureditev stanovanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in vrnitvi stanovanja tega ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za vzdrževanje stanovanj in/ali za plačilo neporavnanih obveznosti najemnika. Akontacijo je mogoče vplačati enkratno ali obročno (do največ 18 obrokov). Znesek akontacije se obrestuje.

Ekonomska sposobnost za najem namenskega stanovanja se prizna prosilcem, katerih prihodki so v letu dodelitve najmanj v višini povprečne neto starostne pokojnine v Republiki Sloveniji za preteklo leto. V letu 2023 je povprečna neto starostna pokojnina znašala 823 EUR in posledično pomeni cenzus za enočlansko gospodinjstvo v letu 2024, cenzus za dvočlansko gospodinjstvo ob upoštevanju faktorja 1,26 znaša 1.037 EUR (upoštevajo se dohodki prosilca in uporabnika).

V primeru, da nimate zadostnih lastnih dohodkov, lahko upravičenost do najema lahko upravičenost do najema stanovanja izkazujete:

  • a) s Poroštveno izjavo o plačilu najemnine in obratovalnih stroškov, kadar je podpisnik izjave državljan Republike Slovenije, ki prejema dohodke v Republiki Sloveniji;
  • b) s podpisom Poroštvene pogodbe, po kateri jamči za plačilo najemnine in obratovalnih stroškov državljan RS, ki prejema dohodke v drugih državah EU, ali državljan drugih EU;
  • c) z ustanovitvijo hipoteke na svojih nepremičninah, katerih vrednost po podatkih GURS znaša najmanj vrednost triletne najemnine za stanovanje, za katero je prosilec podal vlogo za najem;
  • d) če z Nepremičninskim skladom sklenete notarski zapis o hrambi denarja za določen čas do 5 let, ki se v primeru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti lahko sporazumno podaljša. Višina depozita, ki ga položite na fiduciarni račun notarja, je določena v višini treh letnih najemnin za stanovanje, ki bo predmet najema;
  • e) če z Nepremičninskim skladom pred sklenitvijo najemne pogodbe sklenete Pogodbo o vplačilu varščine. Znesek varščine je določen v višini treh letnih najemnin in je med trajanjem najemnega razmerja deponiran na računu Nepremičninskega sklada in mora biti v celoti vplačan pred sklenitvijo najemne pogodbe.

Poroštvena izjava

Pravice in obveznosti

S sklenitvijo najemne pogodbe najemnik pridobi pravice (Stanovanjski zakon, 100. člen) in prevzame obveznost (Stanovanjski zakon, 94. člen), ki izhajajo iz najemne pogodbe.

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o
Nastavitve zasebnosti