Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Mala ulica 5, Ljubljana 01 / 300 88 11
|
|
Nahajate se: Domov > O podjetju > Varstvo osebnih podatkov

o_podjetju.png

Varstvo osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in Pravilnikom o varnosti osebnih podatkov. Stalno spremljamo smernice in dobre prakse na tem področju z namenom, da vam lahko zagotovimo zasebnost v največji možni meri. Na tej strani vam podajamo informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu s Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba oz. GDPR). Obseg in nameni obdelave ter pravni temelji se razlikujejo glede na to, ali ste se prijavili za najem namenskega ali za najem oskrbovanega stanovanja, kot tudi glede na to, ali ste že naš najemnik ali prosilec za najem stanovanja, uporabnik stanovanja, porok prosilca, ali če zadeve urejate v imenu prosilca za najem stanovanja.

Postopek za pridobitev najemnega stanovanja se začne z vašo vlogo, ki jo vložite neposredno pri nas (za oskrbovano stanovanje) ali pri društvu upokojencev v kraju, kjer želite najeti stanovanje (za namensko stanovanje). Na vlogi morate navesti vaše osebne podatke, da lahko ugotovimo, ali izpolnjujete pogoje za najem. Če podatkov, ki so na vlogi označeni kot obvezni, ne navedete, vas pozovemo k dopolnitvi vloge. Če vloge v postavljenem roku ustrezno ne dopolnite, se vaša vloga zavrne.

Za sklenitev najemne pogodbe nam boste morali posredovati podatke o starosti ter statusu upokojenca ter druge podatke, ki nam omogočajo, da ugotovimo, ali ste sposobni samostojnega bivanja v stanovanju in plačevanja najemnine ter ostalih stroškov, ki so vezani na najem stanovanja (mnenje osebnega zdravnika, dokazila o višini mesečnih prejemkov ipd.) Od vas zahtevamo le podatke, ki jih potrebujemo, da ocenimo, ali izpolnjujete pogoje, da z vami sklenemo najemno pogodbo v skladu z našimi Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem oziroma Pravili za oddajanje namenskih stanovanj v najem.

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov najemnikov je točka (b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Za obdelavo podatkov drugih oseb, ki bodo z vami uporabljale najemno stanovanje (uporabniki), potrebujemo njihovo soglasje, ki ga uporabnik podpiše na vlogi za najem. Kateri podatki so obvezni in kateri ne, je navedeno na posamezni vlogi za najem.

Vloge za najem namenskih stanovanj sprejemajo društva upokojencev v kraju, kjer želite najeti stanovanje. Društva upokojencev pripravljajo letne prednostne liste in nam posredujejo predloge za dodelitev stanovanja v najem. Do podpisa pogodbe o najemu smo z društvom upokojencev, kjer ste vložili vlogo, skupni upravljavci vaših osebnih podatkov, po podpisu najemne pogodbe pa smo samostojen upravljavec osebnih podatkov na temelju najemne pogodbe. Z društvi upokojencev smo v skladu s 26. členom Splošne uredbe sklenili ustrezne dogovore, v katerem smo za kontaktno točko določili Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,  d.o.o. in društva upokojencev.

Kadar najemnik nima zadostnih lastnih dohodkov, lahko upravičenost najema izkazuje med drugim tudi z izjavo poroka o plačilu najemnine in obratovalnih stroškov (poroštvena izjava) ali tako, da porok sklene pogodbo o poroštvu (poroštvena pogodba). V slednjem primeru obdelujemo tudi osebne podatke poroka oziroma osebe, ki se zaveže doplačevati najemnino in obratovalne stroške za najemnika, na temelju pogodbe, ki jo z nami sklene porok oziroma doplačnik.

V vlogah za najem stanovanja zbiramo tudi nekatere podatke o kandidatih za najem, ki niso obvezni za sklenitev pogodbe, vendar pa je njihovo zbiranje v našem zakonitem interesu, da optimiziramo naše načrte upravljanja z nepremičninami (za vzdrževanje, obnovo in rekonstrukcije ter investicije v gradnjo oziroma nakup nepremičnin). Te podatke nadalje obdelujemo v anonimizirani obliki.

Ko je pogodba z vami sklenjena, vaše osebne podatke obdelujemo na temelju sklenjene pogodbe v obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbe, torej za zagotavljanje vaših pravic in obveznosti. Te podatke obdelujemo za čas trajanja veljavnosti pogodbe in še 5 let po prenehanju pogodbe (oziroma najdlje do pravnomočnosti morebitnega sodnega spora v zvezi s sklenjeno pogodbo). Podatke o plačilih, za izpolnjevanje naših davčnih obveznosti, hranimo 11 let od posameznega plačila. Podatke najemnika smo dolžni sporočiti upravniku večstanovanjske stavbe ter ponudnikom storitev in izvajalcem javnih služb v zvezi z najemnim stanovanjem. Kadar smo naročnik vzdrževalnih, obnovitvenih ali investicijskih del na najemnih stanovanjih, vaše podatke upravičeno posredujemo tudi izvajalcem teh del. Če nam najemnik sporoči, da bo zanj za usklajevanje in načrtovanje izvedbe takšnih del skrbela druga oseba, nam lahko posreduje tudi osebne podatke te osebe (ime, priimek, kontaktni podatek), ki jih za namen usklajevanja izvedbe del posredujemo izvajalcu del. 

Če ste nas poklicali ali nam pisali po navadni ali e-pošti, vaše osebne podatke obdelujemo v obsegu, ki je potreben, da vam odgovorimo na vaša vprašanja oziroma vas na vašo željo obvestimo o tem, da so za najem na voljo nove nepremičnine.


Upravljavec osebnih podatkov: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Mala ulica 5, 1000 Ljubljana). V zvezi s postopki oddaje namenskih stanovanj v najem je soupravljavec osebnih podatkov društvo upokojencev v kraju, kjer leži nepremičnina, ki se oddaja v najem.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: sklenjena najemna pogodba ali poroštvena pogodba oziroma izvajanje ukrepov pred sklenitvijo takšne pogodbe na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (6(1)b člen Splošne uredbe o varstvu podatkov). Če posameznik podatkov ne priskrbi, pogodbe ni možno skleniti. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec neobvezne podatke na vlogah pridobiva za namen načrtovanja upravljanja z nepremičninami.

Kategorije uporabnikov: ponudniki in vzdrževalci programskih orodij za pisarniško poslovanje, izbrani notarji, v zvezi z najemnimi razmerji tudi upravniki večstanovanjskih stavb, ponudniki storitev in izvajalci javnih služb v zvezi z najemnim stanovanjem, ter izbrani izvajalci vzdrževalnih, obnovitvenih ali investicijskih del na najemnih stanovanjih.

Rok hrambe: 5 let od prenehanja najemne pogodbe oziroma preklica vloge za najem (v primeru, da najemna pogodba ni sklenjena). V primeru sodnih sporov do pravnomočnosti sodne odločitve.

Pravice posameznikov: pravica do dostopa do podatkov, pravica do popravka, v omejem obsegu tudi pravica do izbrisa, pravica do ugovora (neposredovanje neobveznih podatkov), pravica do omejitve obdelave in pravica do prenosljivosti podatkov Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali preko e- kontaktnega obrazca na naši spletni strani.

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, Ljubljana (več informacij na: www.ip-rs.si ).

Skrbimo za primerno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o